Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Trọn Bộ Từ Unit 1 đến Unit 20

Các bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới rất đơn giản, hầu như tất cả các con có thể hoàn thành tốt các bài tập trên lớp.  Các bố mẹ hãy cùng con làm các bài tập theo từng unit bên dưới nha. Những bài tập tiếng Anh lớp 3 này cũng sẽ xuất hiện trong các đề thi tiếng Anh lớp 3 kỳ 1, đề thi tiếng Anh lớp 3 kỳ 2 và đề thi tiếng Anh lớp 3 cả năm cho bé.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 UNIT 1: HELLO

I/ Choose the odd one out.

a. Mai b. Nga c. Hi
a. Hi b. Bye c. Hello
a. I’m b. I c. I am
a. Helol b. Hello c. Holle
a. Hello, I’m Mai b. Hi, Mai c. Hi, I’m Mai

II/ Read and match:

 

Hello are you?
Hi, thanks.
How I’m Nam.
I’m fine, to meet you.
Nice  Mai. I’m Quan.

 

III/ Reorder the dialogue:

I,  

___Nice to meet you too.

___Nice to meet you.

_1_What is your name?

___I’m fine, thank you.

___My name is Peter.

___How are you?

II,

___How are you?

___Hello. I’m Tuan.

___I’m fine, thank you.

___Oh, She is Lien. She’s my friend.

___Hi, Tuan. I’m Trung.

___Who’s she?

III,

___ Linda, this is Peter. He’s my friend.

___ Nice to meet you too.

___ Hello, Linda.

___ Nice to meet you, Peter.

___ Hi, Tonny.

IV,

___Oh, He is my brother, Hung.

___ Hello, Phu. How are you?

___Who is he?

___I’m fine, thanks. And you?

___Fine, thanks.

 

IV/ Put the words in order. Then read aloud:

You/ meet/ nice/ to

Nam/ you/ hi/ are/ how

Thanks/ fine/ I’m

Nam/ bye

V/ Read and complete:

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ………………………. , Miss Hien. (2) ………………………. are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ………………………………. , thanks. And you?

Quan: I’m (4) ……………………………… , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

VI/ Write about you:

Name:

School:

Class:

Teacher:

VII/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.

Heello                         a. l                  b. e             c. o 

Hai                              a. a                 b. H             c. i

I’am                            a. a                 b. m            c. I                               

VIII/ Đánh số để tạo thành hội thoại.

                Bye, Phong.                                                 

                Hello, I’m Nga.

                Hi, Nga. I’m Phong.

                Goodbye, Nga,

IX/ Translate into English:

 1. Chào bạn. Mình là  Minh ………………………………………………………….    
 2. Xin chào. Tớ là Lili ……………………………………………………………………….
 3. Bạn có khoẻ không …………………………………………………………….
 4. Mình khỏe. Cảm ơn bạn …………………………………………………………….

THE END

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?

1/ Complete the sentence

This  _ _  my school.

What’s  _ _ _ _  name ?

How  _ _ _  you ?

Hi, Tony. I _ _  Laura.

Nice to m _ et you.

Hi, _ _ _ is Peter.

Hi, _ _  name is Phong.

I am  _ _ _ _, thank you.

My _ _ _ _ is Mary.

Nice  _ _  meet you.

 

2/ Read and complete:

               How, what’s, my

………………………………. your name?

 ………………………………. Name’s Peter.

 ………………………………. Do you spell your name?

 

3/ Read and match:

Who is she?   

How are you today?

What is your name?

Goodbye. See you again. 

How do you spell your name?

a. I’m fine. Thank you

b. She is Lan. She is my sister

c. That is B-E-T-T-Y.

d. I am Tung. And you?

e. Bye. See you later

1 – 

2 – 

3 –

4 –

5 –

 

4/ Choose correct answer

 1. How _________ you? A. am B. is C. are D. it
 2. Good bye. ______ you later. A. What B. See C. How D. Are
 3. __________. I am Linda A. Hello B. Good-bye C. It D. You
 4. Good bye. See you __________. A. later B. late C. How D. Are
 5. ___________ your name? A. Hello B. Good-bye C. What D. What’s
 6. What’s _____?   It’s a notebook. A. he B. she C. that D. dog
 7. What’s your name?

I’m fine, thanks            B. My name’s Mali                C. Thank you

 1. How are you?

I’m fine, thanks            B. yes, please.                     C. I’m nine years old

 

5/ Translate into English:

1/ Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?

2/ Hôm nay bạn thế nào?

3/ Tên của bạn là gì?

4/ Tên tó là Peter.

6/  Put the words in order. Then read aloud.

Name/ my/ Phong/ is

Your/ what/ is/ name

Do/ spell/ name/ you/ your/ how

N-/ A/ L-/ D- / I-  

7/ Read and complete:

Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how

Phong: Hi. (1) ………………………………. name’s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2) ………………………………. Linda.

(3) ………………………………. do you spell your name?

Phong: (4) ………………………….. . How do you (5) ………………………….. your name?

Linda: L-I-N-D-A.

8/ Write about you:

What’s your name?

How do you spell your name?

THE END

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 3: THIS IS TONY

1/ Complete and say aloud: T Y

 ……es                                 b. …… ony

2/ Read and match:

This is That Quan?
No, Phong.
Is  It isn’t. It’s Peter.

3/ Put the words in order. Then read aloud:

 1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….    
 2. Fine/ thanks/ I/ am ……………………………………………………………………
 3. See/ later/ good-bye/ you       ………………………………………………………..
 4. Tung/ is/ this         ……. ……..……………………………………………
 5. Trang/ she/ is …………………………………………………………………………….
 6. name/ your/ what’s? ……………………………………………………………………………
 7. my/ this/ sister/ is …………………………………………………………………………….
 8. brother/ this/my/ is …………………………………………………………………………….
 9. too/ meet/ nice/ you/ to …………………………………………………………
 10. am/ I/ fine. ………………………………………………………….

4/ Read and complete:

Meet, that, name’s, is, and, his

Hi. My ………………………………. Nam.

 ………………………………. is Phong.

 ………………………………. this is Quan.

Look at that boy. ………………………………. name is Tony.

And that girl ………………………………. Linda.

Nice to ………………………………. you, Peter and Linda.

 

5/ Write about your friend:

What is his/ her name?

How do you spell his/ her name?

6/ Translate into English:

1/ Đây là Mary

2/ Kia là Peter.

3/ Kia có phải là Quan không?

4/ Không, không phải. Đó là Phong

5/ Đúng, đúng vậy

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 4: HOW OLD ARE YOU?

1/ Match:

1 Four
2 Seven
3 Two
4 Five
5 Eight
6 One
7 Ten
8 Three
9 Six
10 Nine

 

2/ Read and match:

Who’s Are you?
It’s Years old.
How old That?
I’m six Miss Hien.

3/ Match the sentences:

Who’s that? Yes, it is.
How old are you? It’s Mr. Loc.
Is that Mai? She’s eight years old.
How old is Mai? I’m eight years old.

4/ Put the words in order. Then read aloud:

You/ old/ how/ are

Nine/ old/ I’m/ years

That/ Mai/ is

Mai/ how/ is/ old

5/ Read and complete:

Old, that, no, are

A: Is that Linda?

B: (1) ………………………………. , it isn’t.

A: Who’s (2) ………………………………. ?

B: It’s Mary.

A: How old (3) ………………………………. you?

B: I’m ten years (4) ………………………………. .

6/ Write about you:

What’s your name?

How old are you?

7/ Translate into Vietnamese

 1. I’m six years old. …………………………………………………………
 2. I’m seven years old. ………………………………………………………….
 3. I’m eight years old. …………………………………………………………
 4. I’m ten years old. …………………………………………………………….

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?

Read and complete.

 1. He’s my _____________.
 2. She’s my ________.
 3. They’re my __________.
 4. Peter and Linda are my ________.

 

Look, read and complete.

 1. __________ is Linda.
 2. She’s my __________.
 3. And ________ is Tony.
 4. _________ is my friend too.
 5. They are my _______.

 

Read and match.

 

1. This is a. are my friends too?
2. She is my b. friends.
3. Tony and Linda are my c. Linda.
4. They d. friend.

Put the words in order. Then read aloud.

 1. is/ Peter/ this/ .
 2. that/ Linda/ is/ .
 3. Linda/ Tony/ your/ are/ and/ friends/ .
 4. aren’t/ they/ no,/ .

READING

Read and complete.


Hello. My (a)__________ Nam.
I’m eight (b)____________ old. I’m in class 3A.
This is my best (c) __________ Mai. She is eight years old too.
Here are Peter and Linda. Peter is (d)___________ and Linda is nine. They’re my (e)_______ too.

 

Hoàn thành đoạn sau:

 

My ……….is Trung. This ……. I am 9 years old. I learn in Luong Bang ………….. It……….. a ………… school. There ………… 10 classes in………..school. There…….. 30 students in ………..class. There……… 20 boys and……….girls. They …….. intelligent. My teacher …… tall and beautiful. She ……… 35 years…………

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 6: STAND UP


PHONICS AND VOCABULARY

 1. Complete and say aloud.
 2. _own
 3. _ome

Put the letters in order to make the word.

 1. pnoe
 2. ecsol
 3. cemo in
 4. tdnas up


_____________

 1. tis down


_________ 

 1. Don’t ltak


__________

SENTENCE PATTERNS

 1. Read and match.
1. Sit a. up, please.
2. Stand b. your book, please.
3. Come c. down, please.
4. Open d. here, please.
 1. Put the words in order. Then read aloud.
 2. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ?
 3. please/ quiet,/ be/ .
 4. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ?

 

 1. out/ may/ go/ I/ ?

Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền 1 từ cũn thiếu. 

………….. her name?

…………… this?

What is ………….. name?

Is your house ………….?

How ……………  you today?

……… your father young?

…….. old are you?

Is …………. sister tall?

 What is its ……….. ?

 That  ……… my ………… library.

………., it isn’t. It ……..  small.

………. Tung. He is my ……… friend.

 That is ………….grandmother.

 ………….   Dong Da school.

 No, she ………  She …….. short.

 This ……… my teacher.

 Sit ………, please

 That ………… my book, ………

 …………. up, please.

 ………….. your book, please.

Circle the answer. (Khoanh tròn câu đúng)

1/ How are you?

I’m fine .Thank you.

I’m John.

2/ What color is this?

It’s black.               

It’s a bag.

3/ What’s this?       

Yes, it is.  

It’s a pen. 

4/ Is this a book?

It’s a pen.

No, it is not.

 

5/ a. Sit down.

    b. Look at the board.

6/ a. Put your book away.

    b. Raise your hand.

7/ a. Open your book.

    b. Close your book.

8/ a. Stand up.

    b. Sit down.

9/ a. Is this a book? Yes, it is.

   b. Is this a pencil? Yes, it is. 

10/ a. It’s a chair.

    b. It’s a ruler.

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 7: THAT’S MY SCHOOL

 

Chọn từ khác loại với các tử còn lại.

1.

 1. name
 2. class
 3. library
 4. school

2.

 1. big
 2. it’s
 3. small
 4. new

3.

 1. that
 2. pen
 3. book
 4. ruler

4.

 1. my
 2. your
 3. her
 4. classroom

5.

 1. she
 2. friend
 3. I
 4. he

Sắp xếp thành 1 bài hội thoại hợp lý.

 1. It’s Thang Long School.
  2. This is my school.
  3. Oh, it’s big.
  4. What’s its name?
  5. Nice to meet you too.
  6. Miss Chi, this is Li Li. She’s my friend.
  7. Good morning, Miss Chi.
  8. Nice to meet you. LiLi.
  9. Good morning, Nam.

III. Hãy xếp các chữ cái thành từ.

Ví dụ làm mẫu:

 1. esaerr
 2. olohsc
 3. ttah
 4. htaw
 5. mnae
 6. ruoy
 7. lbriayr
 8. Hãy xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

Ví dụ làm mẫu:

 1. It’s/ school/ Dong Da/ Primary/ .
 2. is/ your/ What/ name/ ?
 3. school/ is/ My/ big/ .
 4. go/ I/ every/ to/ school/ morning/ .
 5. Hãy viết bằng tiếng Anh.
 6. Anh ấy là ai?
 7. Anh ấy là Nam.
 8. Anh ấy là bạn của tôi.

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 8: THIS IS MY PEN

PHONICS AND VOCABULARY

 1. Complete and say aloud.
 2. _ulers
 3. _ese are rubbers
 4. Look and write.
 5. This is my _________.
 6. That is my _______.
 7. These are my ________.
 8. Those are my _________.
 9. SENTENCE PATTERNS

Read and match.

1. This is my pencil a. new too.
2. It’s b. notebooks.
3. These are my c. new.
4. They’re d. case.

Put the words in order. Then read aloud.

 1. is/ ruler/ my/ this/ .
 2. that/ your/ pencil case/ is/ .
 3. are/ these/ notebooks/ my/ .
 4. your/ are/ those/ pens/ .

READING


This is my classroom. It is big. This is my (1)________. It is new. (2)_______ is my pencil sharpener. These are my pencils. (3)_________ are short. Those are my (4)________. They are (5)_________.

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT?

 

PHONICS AND VOCABULARY.

Complete and say aloud.

 1. _t
 2. _range

Look and write.

 1. Your school bag is _____
 2. My pen is __________.
 3. My rulers are _______.
 4. Your rubbers are ________.
 5. My pencil is _________.
 6. SENTENCE PATTERNS

Read and match.

1. Is that your pen? a. Yes, they are.
2. What colour is this? b. They are brown.
3. Are these your pencils? c. It’s orange.
4. What colours are they? d. Yes, it is.

 

Put the words in order. Then read aloud.

 1. notebook/ is/ your/ this/ .
 2. colour/ what/ pen/ is/ your/ ?
 3. are/ these/ rulers/ your/ .
 4. what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ .

Khoanh tròn vào đáp án đùng A, B, C hoặc D

 1. How _________ you?

A. am B. is C. are D. it

 1. Good bye. ______ you later.

A. What B. See C. How D. Are

 1. It ________ a dog?

A. is B. See C. am D. bye

 1. It is ___________ table

A. is B. a C. an D. you

 1. __________. I am Linda

A. Hello B. Good-bye C. It D. You

 1. Good bye. See you __________.

A. later B. late C. How D. Are

 1. It ________ a pencil case.

A. is B. are C. am D. bye

 1. _______ is a table.

A. He B. It C. An D. You

 1. ___________ your name?

A. Hello B. Good-bye C. What D. What’s

 1. What’s _____?  

It’s a notebook. A. he B. she C. that D. dog

 1. What’s your name?

I’m fine, thanks            B. My name’s Mali                C. Thank you

 1. How are you?

I’m fine, thanks            B. yes, please.                     C. I’m nine years old

 1. What color is it?

It’s green                      B. My name’s Hoa               C. It’s ruler

 1. What is this?

It’s a pen                      B. It’s yellow                        C. This is my friend

 1. What is this?

It’s my computer             B. I’m fine                       C. No, it is not

 1. What color is it?

Thank you                       B. It’s pink                     C. It’s a table.

 

 

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 10: WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME?

PHONICS AND VOCABULARY

 1. Complete and say aloud.
 2. _ind
 3. _ating
 4. Look and write
 5. We play __________.
 6. My friend and I play __________.
 7. I like __________.
 8. My friend and I like _______.

Read and match.

1. Let’s a. like?
2. What do you do b. play chess.
3. Do you like c. at break time?
4. What do you d. hide-and-seek?

Put the words in order. Then read aloud.

 1. skating/ he/ likes/ .
 2. at/ play/ break time/ hide-and-seek/ they/ .
 3. do/ table tennis/ like/ you/ ?
 4. break time/ do/ play/ at/ you/ what/ ?

 

READING

Read and complete. Đọc và đánh dấu vào hình ảnh tương ứng đúng là

 

1. This is a pen. A.        B. ?       
2. This is my book. A.?     B. ?
3. That is a pencil case. A.?     B. ?
4. I like chatting with my friends. A.?     B. ?
5. I don’t like playing chess.  

A.?   

B. ?

 

Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu

 

1. That is a p e n.
2. This is my ru_ _ _ _
3. What’s that? –It’s a pe_ _ _ _  
4. These are my ru_ _ _ _.
5. My cla_ _ _ _ _ _   is big.

 

 Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B

  

A B
1. How do you spell your name? 1 – a. No, you can’t.
2. May I come in, Sir? 2 –  b. Bye.
3. What’s that? 3 – c. I play hide-and-seek.
4. Goodbye 4 – d. T-O-N-Y.
5. What do you do at break time? 5 – e. It’s a book.

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 11: THIS IS MY FAMILY

PHONICS AND VOCABULARY

 1. Complete and say aloud.
 2. _andmother
 3. _other
 4. Look and write.
 5. My __________ is sixty-six years old.
 6. My ________ is sixty-two years old.
 7. My ___________ is forty-four years old.
 8. My ________ is forty years old.

Read and match.

1. This is a. is your mother?
2. How old b. young.
3. My father is c. years old.
4. My sister is seven d. my grandmother.

Put the words in order. Then read aloud.

 1. sister/ old/ my/ thirteen/ is/ years/ .
 2. old/ your/ how/ is/ father/ ?
 3. is/ that/ grandfather/ my/ .
 4. my/ is/ young/ mother/ .

READING

 

This …………..my family. It ………big. There……….. 5 people in…………family. My parents, …………sister, ……….brother and I. My parents ………..teachers. They………40 years ……… My …………. is 18. She is ………student. She …….. in Hanoi now. My brother ………15. …………is a pupil in Quang Trung school. They……… very intelligent. I …….. 9 years old. I am a …………..in Minh Khai school. 

 

Sắp xếp các từ sau thành các câu đúng.

her/ what/ is/ name? ……………………………………………………………

your/ family/ is/ big? ……………………………………………………………

No/ isn’t/ it. Is/ small/ it …………………………………………………………

is/ my/ father/ that. …………………………………………………………………….

name/ is/ what/ his? ………………………………………………………………

old/ are/ how/ you? ……………………………………………………………………..

brother/ tall/ my/ is. ……………………………………………………………

is/ beautiful/ sister/ your? ……………………………………………………………

is/ teacher/ my/ this. ……………………………………………………………

 your/ friend/ slim/ is/ close? ………………………………………………………

Nối các câu từ 1 đến 10 với các câu từ a đến j cho phù hợp.

Who is that?

What is her name?

Who is this?

What is his name?

Is your house big?

How are you today?

Is your father young?

Who’s he?

Is your sister tall?

10. What is its name?

a. No, it isn’t. It is small.

He is Tung, my close friend.

That is my grandmother.

It is Dong Da school.

No, she isn’t. She is short.

This is my teacher.

I am fine. Thank you.

Her name is Minh.

Yes, he is.

His name is Quan.

 –

 –

 –

 

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 12: THIS IS MY HOUSE

PHONICS AND VOCABULARY

Complete and say aloud.

 1. ba_room
 2. kit_en
 3. SENTENCE PATTERNS

Read and match.

1. This is my a. over there.
2. There’s garden b. garage?
3. The living room c. house.
4. Is there a d. is large.

Put the words in order. Then read aloud.

 1. over/ there/ garden/ a/ is/ there/ .
 2. nice/ house/ is/ the/ very/ .
 3. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the/ .
 4. house/ is/ colour/ your/ what/ .

READING

Read and complete.

This ……… my house. …………large. There………… 5 rooms in my…………. There……. a living room. It ……… big…….. nice. …………..is a kitchen ……….the house. It ………small and beautiful………… are two bedrooms in my…………. They …….. very large. There …….. a bathroom in my house, ………… It is clean. 

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

This ………. my bedroom. It……..small.

There…….. a bed in ……… room. It is…………..

There………. two chairs …….. the room. They …… big.

This ………my bathroom. It …… large. 

…………are two bedrooms in ……. house. ……..are big.

My name ………… Nam. That ……….. my brother. He …….. tall.

This………..my garden. There………… 10 apple trees in ………..garden.

There ………4 rooms in ………house. They………..large.

……….. is a lamp in………….. bedroom. It……….nice.

 There ……….. a desk ……….my room. It……….new

 

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 13: WHERE’S MY BOOK?


Điền chữ còn thiếu trong các từ sau

                                   

Bo __k      Pe __     Penc__l       b__g        _raser       c__r         ru__er       __ine       e__ght    se__e

 

 

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 14: ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?

 Sắp xếp lại các chữ cái thành từ hoàn chỉnh

 1. ohlle …………………
 2. rdoo ………………………..
 3. cliepn ………………..
 4. blteab ………………………
 5. uyo …………………..

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 15: DO YOU HAVE ANY TOYS?

Bài 1. Điền một chữ cái còn thiếu vào mỗi từ sau.

                                       

 1. d.…ck               2. t….ble       3.c .…w                     4. b.…ll 5. h….n

 

                                     

 1. d…..g     7. ca….dy       8. s…..n                    9. p…..n                  10. tra….n

 

                                       

 1. sch.…ol   12. z….bra   13. wind…..w             14.m.…ngo              15. n.… se 

 

 

Bài 2: Sắp xếp thành từ có nghĩa

                                                                               

   gab              npe                 okob               lnepci           lurer                sareer                     rac

————    ———–       —————     ————-      —————    —————-       ————

 

Read and complete the passage.

  like                   trucks                  How                    ten                   cats 

I have many toys. I have five (1) ……………, three planes, and (2) ………. yo-yos.

My friend Hoa has some pets. She has two dogs and three (3) …………….

What about you? What toys do you (4) ………? (5) ……… many pets do you have?

Complete the dialogue using the cues. 

                   (Sử dụng các từ cho sẵn hoàn thành bài hội thoại)

 

cars Have blue colour

 

A: (1)………you got any cars?

B: Yes, I have.

A: How many (2)….…. have you got?

B: Three.

A: What (3)…… are they?

B: They’re (4)…….. What about your cars?

A: They are yellow

 

 

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 16: DO YOU HAVE ANR PET?

Select and circle the letter A, B or C


1……old are you? A. What B. Who C. How
2.Is your book big? A. Yes, it is B. Yes, is C. No, it is
3.There are …… in the bag A. a pen B. pens C. the pen
4.How’s ……..weather today? A. a B. an C. the
5. There are many….. in the sky A. clouds B. cloudy C. cloud
6. How …..books do you have? A. old B. the C. many
7. I have….a cat and….dogs A.o/two B. a/an C. one/one
8. LiLi…….some toys. A. have B. has C. is
9. They…..a ship and a doll. A. has B. are C. have
10……is a T.V in the living room. A. There B. the C. this

Em hãy trả lời các câu hỏi dới đây:
1- What is this? ( book) -> …………………………………………………………
2- What is your name? -> ……………………………………………………………
3- What color is this? ( blue) -> …………………………………………………….
4- Who is he?-> …………………………………………………………………….
5- How many birds? ( seven )-> ……………………………………………………..
6- How old are you? -> ………………………………………………………………

 

Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp trong khung vào chỗ trống

Pets                        toys                    beautiful                       has              have

My name is Nga. I (1)……………….. two pets: a dog and a cat. My sister, Lan (2) ……………….. no pets. She has many (3) ……………….. . she has nine dolls and five robots. My friend, Nam has no toys. He has many (4)…………………… . He has four birds and ten fish. They are (5) …………………… .

 

Đổi sang câu phủ định và câu hỏi nghi vấn.

I have a brother. There is a book on the desk. I have 3 small cats.

I have a ship.

I have 4 dolls.

I have many ships.

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

(-)………………………………………………

(?)………………………………………………

 

Dịch sang tiếng anh:

Cặp sách của bạn có mới không?

Kia lµ r« bèt míi cña m×nh .

Bạn có rô bốt mới không? 

Tôi có 5 con cá vàng. Chúng rÊt ®Ñp.  

Đây là xe hơi của bố mình

Tôi có một con chó. Nó màu trắng.

Bạn có bao nhiêu con mèo?

Có rất nhiều con vật nuôi trong cửa hàng này.

 1. Bạn có chiếc tầu nào không?

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 17: WHAT TOYS DO YOU LIKE?

Circle the odd one out. (Khoanh tròn 1 từ khác loại)

 1.   Nam                   Alan                                 Mai                        I
 2.   are                      am                                    thanks                   is
 3.   you                     my                                    your                      her
 4.   meet                   see                                    sit                          too
 5.   friend                 classroom                         library                   class
 6.   ruler                  name                                  pen                        book
 7.   cat                     dog                                    ship                       bird
 8.   cloudy                rainy                               weather                   sunny

Chọn đáp án đúng.
1. Who’s ……….? A. that B. his C. her
2. May I ……. out? A. open B. go C. close
3. How many books……you have? A.do B. does C. are
4. …..the weather today? A. what B. how’s C. where
5. Linda…….two dogs. A. have B. do C. has
6. My room is…….big.It’s small. A. no B. not C. too
7. What’s…name?It’s Thang long school. A. it B. your C. its
8. She’s my friend ,…… A. sure B.too C. do

 

Reorder the words to make sentences. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh) 

many / dolls / Alan / and / has / robots.

………………………………………………………………………….

a / has / dog / a /and / cat / He.

………………………………………………………………………….

two / in / are / There / the / house / bathrooms.

………………………………………………………………………….

you / old / How /are ?

…………………………………………………………………………

My / is / Phong / name.

…………………………………………………………………………

Gạch chân từ đợc chọn để hoàn thành câu
1. Ba has ( a/one/some) toys. ( It/They/He) are in his room.
2. ( How/How old/How many) are you? Fine, thanks.
3. (Is/ Do/ Are) your school big ? Yes , it is.
4. ( She /Her/ He) house is big ( and/ but/ because) my house is small.
5. Mai and I ( am / is/ are) students.
6. ( May /Do/ Are) I go out ?
7. How many ( book / books) are there?

 

Fill in the blanks with the correct words

little              for             puzzle                triangle
 1. This is a square ________.
 2. Are these a ________ kites?

No, they aren’t. They are square kites.

 1. This robot is ____ you.
 2. Is this a _______ doll?

             Yes, it is.

Read and match

 

1.What’s its name?
2.How old is she?
3.Do you have toys?
4.Who’s that?
5.How many books do you have?
6.How are you?
7.What toys do you have?
8.Is your school big?
a.No, it isn’t
b.I have a ball and a robotc.Fine. thank you.d.It’s Nguyen Du Schoole.He’s ten years old
f.Yes,I have
g.Tha’s my father
h.I have six books

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 18: WHAT ARE YOU DOING?

 

 1. Fill in the blank with one suitable word: 

girl        boys         swimming    boy

 

It is break time. The children are playing. Four (1)____________ are playing basketball. A girl and a boy is going to play tennis. A (2) _________ is cycling and a (3) ___________ is sitting near the swimming pool. A boy is (4) ___________ in the swimming pool.

 1. Reorder these words into the correct sentences
 2. do / break / What / do / time / you/ at/?

__________________________________________________________________

 1. twenty / desks / There / my / are / classroom/ in /.

__________________________________________________________________

 1. playing / I / badminton/ like/ don’t/. 

__________________________________________________________________

 1. picture / the table / The / above / is/.

__________________________________________________________________

 1. there / library / Is / school / in / a/ your /?

__________________________________________________________________

 1. dolls / How / has / Mary / many / got/?

__________________________________________________________________

 1. have / Tuan / got / Minh / five / goldfish/ and /.

 

8/ My/ cooking/the/ kitchen/ is/ in/ mother

___________________________________________________________

9/ the/ reading/ is/ book/ boy/ a

__________________________________________________________

10/ children/ Tv/ watching/ The/ are

__________________________________________________________

 

Look at the picture and choose the correct answer: 

 

What is grandmother doing?

  ?    She is sleeping.

  ?    She is knitting.

  ?    She is playing with the cat.

  ?    She always sleeps with her cat.

 

What is this girl doing?

  ?    She is surfing.

  ?    She is skiing.

  ?    She isn’t doing anything.

  ?    She likes to ski.

Are Peter and John talking on the phone?

  ?    Yes, he is.

  ?    No, they are speaking French.

  ?    Yes, they love caps.

  ?    Yes, they are.

Why is Jack running?

  ?    Because there is a car.

  ?    Because he is going to a party.

  ?    No, he isn’t.

  ?    Yes, he is.

What are the teens doing?

  ?    Yes, they are.

  ?    They aren’t playing.

  ?    They are going to school.

  ?    They are playing soccer.

Are the boys playing basketball?

  ?    Because they like it.

  ?    Yes, they are.

  ?    Yes, we are.

  ?    In the morning.

What is Vinny doing?

  ?    He is playing tennis.

  ?    He doesn’t like fish.

  ?    He loves soccer!

  ?    He is riding his bike.

Is the boy sad?

  ?    Yes, but he is happy.

  ?    No, he is not.

  ?    Yes, and he is crying.

  ?    Yes, he is always shout.

What is Martha doing?

  ?    She is wearing blue pants.

  ?    She is running.

  ?    She is walking.

  ?    She is dreaming.

What are the teens doing?

  ?    They are three.

  ?    He is eating carrots.

  ?    They are at school.

  ?    They are cooking.

What are they doing?

  ?    They are upside down.

  ?    Because he is wearing a denture.

  ?    He is afraid.

  ?    They are bungee jumping.

What is the dog doing?

  ?    They are friends.

  ?    He likes the cat.

  ?    The cat is having a test.

  ?    He is chasing the cat!!

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3 UNIT 19: THEY’RE IN THE PARK

Circle the odd one out:

 1. A. cloudy          B. sunny                 C.rainy                D. weather
 2. A. cats               B. birds                  C.dogs                 D.toys
 3. A. father            B. sister                 C.house                D.mother
 4. A. eight             B number               C.three                 D.five
 5. A.What             B.How                   C.where                D.family
 6. A. mother         B. cat                      C .father               D. sister
 7. A.  kitchen       B. livingroom         C. bedroom           D. dog
 8. A. chair            B. fish                     C. book                 D. ruler
 9. A. big               B. small                  C. nice                  D. room

10.A.  he              B. her                       C. his                   D. my

 

II/ Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C
1. How’s the weather today?
A . The clouds are in the sky. B . It’s cloudy. C . There are three clouds.
2. How many toys are there in the room?
A . There are three. B .They have three. C . They’re over there.
3. Do you have pets?
A . Yes. I has a dog. B . Yes. I have a dog. C . Yes. I have two dog.
4. You have a dog. What about your sister ?
A . She have no pets. B . She has no pet. C . She has no pets.
5. Where are the robots?
A . They are on the table B . It’s on the table. C . They’re on table.

 

III. Select A, B or C:

 1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.
 2. doing
 3. making
 4. playing
 5. Has she got any pet? – No, she_____.
 6. has
 7. hasn’t
 8. haven’t
 9. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.
 10. chair
 11. chairs
 12. x
 13. What’s Mai doing? – She ______.
 14. is cycling
 15. cycling
 16. cycles
 17. How old is your_______? – He’s thirty-four.
 18. sister
 19. mother
 20. father
 21. What is the __________ today?
 22. activity
 23. colour
 24. weather
 25. _________ many cats do you have?
 26. Why
 27. How
 28. What
 29. What _____ are your dogs? – They are black and white.
 30. colour
 31. yellow
 32. sunny

 

Reorder the letters. 

 

      LAFIYM

_____________

         

          

          TIEGH

_______________

       REBOODM

__________________

      IENBHD

______________

     KOOCGIN

_____________

         MASLL

________________

      

        TSAKIGN

__________________

       THOMER

______________

        DLOC

_____________

        KLACB

_______________

            TYID

__________________

        YNUNS

______________

 

Sắp xếp các từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh
1, is /weather /in /how /the /today /HaNoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
2, have / a / I / balls / and / robot /three .
……………………………………………………………………………………………………………………….
3, you / many / have / brothers /how /do ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
4, small / your /classroom /is ?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Matching

1. How old is your father?
2. How old are you?
3. Where are her dolls?
4. What is he doing?
5. What are they playing?
6. What’s the weather like today?
7. Has she got a robot?
8. How many goldfish have you got?
9. Where are your yo-yo?10. what colour are your roses?
11. How many bedrooms are there in your house?
12. Where is your cat?
13. What is your mother doing?
14. What colour is it?
15. Where is Mai?
A. They are behind the picture.
B. They are playing hide-and-seek.
C. He is thirty-two
D. He’s making paper boats.
E. She’s in the garden.
F. No, she hasn’t.
G. It is violet.
H. He’s chasing a rat.
I. I’ve got five goldfish.
J. I’m nine.
K. They are over there, on the chair.
L. They are red.
M. It’s windy and cloudy.
N. There are three.
O. She’s cooking in the kitchen.

 

Bài tập tiếng Anh Lớp 3UNIT 20: WHERE’S SAPA?

Sắp xếp lại từ cho đúng thứ tự
1, Is / his/ what/ name ?………………………………………………………………………………………
2, are / his / what / how ?…………………………………………………………………………………………
3, books/ are / on / table / there/ two / the
………………………………………………………………………………………….
4, …. Not / living room / is / the / big
…………………………………………………………………………………………….
5, is / in/ how/ weather / Thai Binh / the ?.
………………………………………………………………………………………………………………..
6, cats/ you / many / do/ have / how ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
7, no/ I/ pets / have ……………………………………………………………………….
8, is / windy / it/ today ……………………………………………………………………

Read and match.

 

1. What are you doing? A. It’s in north Viet Nam.
2. What’s the weather like?       B. I have five.
3. Where’s Sa Pa? C. I’m watching TV.
4. How many trucks do you have?

 Look and write True  (T) or False  ( F)

D. It’s sunny.
1. They are singing.               2. This is a short pencil.     
3. He has got six goldfish.  4. Tuan and his brother are watching TV. 
5. The cat is under the sofa .          6. It is warm.               
7. Hoa is dancing. 8.This is bedroom    

Bổ sung: 5 Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Phổ Biến

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is ………name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.                 b. It’s a pencil.                    c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It’s a book.                 b. It’s a computer.              c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 - Read And Tick
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 – Read And Tick

 

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Bài tập tiếng ANh lớp 3
Bài tập tiếng ANh lớp 3

Đáp Án Của Các Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Ở Trên

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name                      b. is                       c. I am

2. What is ………name?

a. name                        b. my                     c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.                 b. It’s a pencil.                    c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what                         b. is                                  c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is                                 b. who                            c. What

6.What is this?

a. It’s a book.                 b. It’s a computer.              c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.                             b. Yes, it is.                         c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school                      b. Primary Queen                     c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

 1. Yes
 2. No
 3. No
 4. No

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

 1. Fish
 2. windy
 3. ball
 4. skate

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

>>> Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao – Tổng Hợp Các Đề Phổ Biến Nhất.

 

5/5 - (8 votes)

Check Also

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 – Từ Vựng Về 6 Chủ Đề Thông Dụng Nhất

Khi dạy tiếng Anh cho trẻ lớp 3, đặc biệt cần chú ý và lựa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *