Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 – Năm Dạng Bài Tập Hay Nhất Kèm Đáp Án

Đối với chương trình tiếng Anh lớp 5 thì bài tập tiếng Anh lớp 5 luôn là phần đặc biệt, các em cần hoàn thành những nội dung học tiếng Anh trên lớp và ôn luyện nhiều dạng bài tập khác nhau chuẩn bị cho quá trình chuyển cấp của mình. Dưới đây với rất nhiều dạng bài mới kèm theo đáp án hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả nhất.

5 Dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 phổ biến và hay nhất

Bài tập tiếng Anh Lớp 5 thứ 1 – chọn từ khác với những từ còn lại

1. A. Left             B. Right             C. Turn                   D. Between

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

2. A. Mother        B. Brother          C. Sister                 D. Teacher

3. A. Car             B. Bus stop        C. Bike                   D. Train

4. A. Eat             B. Went             C. Watched             D. Listened

5. A. Warm         B. Cool               C. Sun                    D. Cold

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thứ 2 – Chọn đáp án đúng nhất 

1. The teacher is …….. a story to the class.            A. telling        B. to tell          C. tells

2. There …..any books on the table yesterday          A. was           B. weren’t       C. are

3. Linda is reading a letter ……… her pen friend.       A. from          B. of               C. to

4. My sister is a ……… at a general hospital.           A. engineer    B. nurse          C. worker

5……… does your brother do ? – He’s a student.       A. Where       B. When         C. What

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thứ 3 – Chọn A hoặc B Hoặc C

1. What do you usually do ………….. spring?

A. on                     B. in                      C. at                      D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

A. are                    B. were                  C. was                    D. is

3. ……….. did they do yesterday?

A. What                B. When                C. Where                 D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

A. Is                      B. Are                   C. Do                      D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

A. play                   B. to play              C. playing                D. played

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thứ 4 – Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thứ 5 – Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

 

 

Đáp án của 5 dạng bài tập tiếng Anh lớp 5

Bài 1 (1.25 đ)

1. C         2. D           3. B              4. D             5. C

Bài 2 (2.5 đ)

1. A         2. B            3. A             4. B             5. C

Bài 3. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B              2. B                    3. A                  4. B                5. B

Bài 4. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False        2. False               3. True              4. True            5. False

Bài 5. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

5/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *