Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 – What’s Your Address – Kèm Đáp Án

Dưới đây là nội dung tổng hợp đầy đủ bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – What’s Your Address kèm đáp án chi tiết cho các bé và các phụ huynh tham khảo. 

Nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 5 What’s your address? có đáp án dưới đây do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Bài tập Unit 1 lớp 5 What’s your address? có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bài tập tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Phần 1 – Odd one out – Chọn từ khác với từ con lại 

1. a. city                b. town                   c. flat               d. province
2. a. house           b. far                       c. near             d. modern
3. a. lane              b. street                  c. stream         d. avenue
4. a. orange         b. bread                  c. buildings     d. noodles
5. a. how              b. village                  c. where         d. who
6. a. small            b. quiet                    c. noisy           d. center
7. a. like               b. jump                    c. skip              d. dance
8. a. island           b. sea                       c. fish              d. factory
9. a. crowded      b. countryside        c. noisy           d. modern
10. a. pretty         b. bad                      c. nine             d. beautiful

Đáp án

1 – c; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – b; 6 – d; 7 – a; 8 – d; 9 – b; 10 – c

Bài tập tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Phần 2 – Look and Complete – Nhìn và hoàn thành 

Bài tập tiếng Anh Unit 1 Phần 2
Bài tập tiếng Anh Unit 1 Phần 2

Đáp án

1. village; 2. mountain; 3. tower; 4. avenue; 5. city; 6. town; 7. island; 8. stream

Bài tập tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Phần 3: Chọn câu trả lời đúng 

1. Ha Noi is a big ………… in the north.
A. street         B. city       C. town       D. lane

2.His………. is 187B, Giang Vo Street.
A. class       B. road       C. town       D. address

3. There are two tall ……….. in my street.
A. tower       B. towers       C. town       D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?
Mai : I live ……….. my parents .
A. in – in       B. for – for       C. with- with       D. at – at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :
A. tower       B. village
C. city       D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.
A. city       B. country
C. cities       D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?
Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.
A. in – on – to       B. of – in – on
C. in – on – of       D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.
A. from       B. to
C. with       D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .
A. street       B. town
C. city       D. lane

10. Choose the odd one out:
A. with       B. from
C. in       D. city

Đáp án

1B, 2D, 3B, 4C, 5A, 6C, 7C, 8A, 9C, 10D

>>> Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 – Tổng Hợp Và Phương Pháp Học Hiệu Quả Cho Bé

Bài tập tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 Phần 4: Complete withe the given words – Hoàn thành câu với từ gợi ý  

                      cities   city    mountain   village   Tower   floor   hometown  address

 1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
 2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
 3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
 4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
 5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
 6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
 7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
 8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

Đáp án:

1. province; 2. village; 3. floor; 4. tower; 5. city; 6. address; 7. mountain; 8. hometown

Phần 5: Match the words that have opposite meaning – Nối từ với nghĩa đối lập 

1. old  a. tall 1.
 2. small  b. countryside 2.
3. far c. noisy 3.
4. short d. near 4.
5. early e. large 5.
6. city f. late 6.
7. quiet g. modern 7.
   1. Đáp án:
  1. 1. village; 2. mountain; 3. tower; 4. avenue; 5. city; 6. town; 7. island; 8. stream

Phần 6: Put the words in order to make sentences – Sắp Xếp lại câu

1. address / What/ Mai’s/ is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. does / she/ Who/ with / live ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. her/ Is/ house/ beautiful?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. she/ Where/ does/ live?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. hometown/ like/ What/ his/ is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai Street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Da nang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a quiet and small village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my city.

>>>>> Mách nhỏ phụ huynh thầy cô và các em một chương trình tiếng Anh lớp 5 siêu chất lượng tại đây 

Phần 7: Translate into English – Dịch sang tiếng Anh

 1. 1. Địa chỉ của bạn là gì?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Bạn sống cùng với ai?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Quê của bạn ở đâu?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Quê của bạn trông như thế nào?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  5. Bạn có sống cùng với ông bà không?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  6. Địa chỉ của anh ấy là gì?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7. Anh ấy sống cùng với ai?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  8. Quê của anh ấy ở đâu?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. What is your address?

2. Who do you live with?

3. Where is your hometown?

4. What is your hometown like?

5. Do you with your grandparents?

6. What is his address?

7. Who does he live with?

8. Where is his hometown?

9. She lives in a small village in the countryside.

10. Her village is small and peaceful.

Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 – Những Nội Dung Quan Trọng Nhất.

4.8/5 - (26 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *