Bảng Nhân 6 Lớp 3 – Kiến Thức Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải

Bảng nhân 6 lớp 3 là một nội dung kiến thức toán quan trọng trong chương trình của bộ giáo dục. Dưới đây là kiến thức lý thuyết về bảng cửu chương 6 lớp 3 và các bài tập có đáp án.

Lý thuyết bảng nhân 6

Bảng nhân 6

Cách thành lập bảng nhân 6

Bảng nhân 6
Bảng nhân 6

Dưới đây là bảng nhân 6 lớp 3

 Bảng Nhân 6
6 x 1 = 6 6 x 6 = 36
6 x 2 = 12 6 x 7 = 42
6 x 3 = 18 6 x 8 = 48
6 x 4 = 24 6 x 9 = 54
6 x 5 = 30 6 x 10 = 60

Một số bài toán minh họa về bảng nhân 6 lớp 3

Ví dụ 1. Tính giá trị biểu thức:

6 x 6 + 37                                    6 x 8 – 36                                    6 x 2 + 5 x 6

36 : 6 + 48 : 6                              9 x 6 – 48 : 6                               236 – 60 : 6

Hướng dẫn

6 x 6 + 37 = 36 + 37 = 73                                  6 x 8 – 36 = 48 – 36 = 12

6 x 2 + 5 x 6 = 12 + 30 = 42                              36 : 6 + 48 : 6 = 6 + 8 = 14

9 x 6 – 48 : 6 = 54 – 8 = 46                               236 – 60 : 6 = 236 – 10 = 226

Ví dụ 2. Tìm x, biết:

a) x : 6 = 5                                                      b) x x 6 = 24

c) x x 6 = 126 – 90                                           d) x : 6 + 125 =134

Hướng dẫn

a) x : 6 = 5

x = 5 x 6

x = 30

b) x x 6 = 24

x = 24 : 6

x = 4

c) x x 6 = 126 – 90

x x 6 = 36

x = 36 : 6

x = 6

d) x : 6 + 125 = 134

x : 6 = 134 – 125

x : 6 = 9

x = 9 x 6

x = 54

Xem thêm: Tìm X Lớp 3 – 6 Quy Tắc Tính Và 30 Bài Tập Có Lời Giải

Bài tập bảng nhân 6 lớp 3 trong sách giáo khoa

1. Giải Toán lớp 3 trang 19 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 19

Tính nhẩm:

6 x 4 =

6 x 6 =

6 x 8 =

6 x 1 =

6 x 3 =

6 x 5 =

6 x 9 =

6 x 2 =

6 x 7 =

6 x 10 =

0 x 6 =

6 x 0 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 6 vừa học rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 × 4 = 24

6 × 6 = 36

6 × 8 = 48

6 × 1 = 6

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

6 × 9 = 54

6 × 2 = 12

6 × 7 = 42

6 × 10 = 60

0 × 6 = 0

6 × 0 = 0

Bài 2 Toán lớp 3 trang 19

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 thùng: 6 lít dầu

5 thùng: … lít dầu?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của một thùng nhân với số thùng.

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 × 5 = 30 (lít)

Bài 3 Toán lớp 3 trang 19

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6 12 18 36 60

Phương pháp giải:

Lấy số liền trước của ô trống cộng thêm 6 đơn vị rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

6 12 18 24 36 42 48 54 60

2. Giải Toán lớp 3 trang 20 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 20

Tính

a)

6 × 5 =

6 × 7 =

6 × 9 =

6 × 10 =

6 × 8 =

6 × 6 =

6 × 2 =

6 × 3 =

6 × 4 =

b)

6 × 2 =

2 × 6 =

3 × 6 =

6 × 3 =

6 × 6 =

5 × 6 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 6 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

6 × 5 = 30

6 × 7 = 42

6 × 9 = 36

6 × 10 = 60

6 × 8 = 48

6 × 6 = 36

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

b)

6 × 2 = 12

2 × 6 = 12

3 × 6 = 18

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

5 × 6 = 3

Có thể nhận xét:

6 × 2 = 2 × 6

3 × 6 = 6 × 3

6 × 5 = 5 × 6

Bài 2 Toán lớp 3 trang 20

Tính

a) 6 × 9 + 6

b) 6 × 5 + 29

c) 6 × 6 + 6

Phương pháp giải:

– Tìm giá trị của phép nhân.

– Lấy kết quả vừa tìm được cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 6 × 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 × 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 × 6 + 6 = 36 + 6 = 42

Bài 3 Toán lớp 3 trang 20

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số quyển vở 4 học sinh mua ta lấy số quyển vở của mỗi học sinh mua nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 × 4 = 24 (quyển vở)

Bài 4 Toán lớp 3 trang 20

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm 6 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Đếm thêm 3 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Rate this post

Check Also

Tìm X Lớp 3 - 6 Quy Tắc Tính Và 25 Bài Tập Có Lời Giải

Toán Tìm X Lớp 3 – 6 Quy Tắc Tính Và 30 Bài Tập Có Lời Giải

Bài toán tìm x lớp 3 là 1 dạng toán quen thuộc trong chương trình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *