30 Cấu Trúc Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Thông Dụng Nhất

Dựa vào từ mà đề bài cho sẵn, bạn sẽ định hình ngay được cấu trúc tương đương để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Với dạng bài tập này, luyện tập càng nhiều cấu trúc, bạn sẽ càng giải quyết dễ dàng hơn.

3 bước viết lại câu sao cho nghĩa không đổi dựa trên từ có sẵn

Bước 1:

Đọc thật kỹ câu Gốc, và cố gắng hiểu trọn vẹn ý của câu này, cũng như để ý xem có cấu trúc ngữ pháp gì nổi bật không, hãy chú ý đến những từ khóa keyword (“…not only… but also…”, “… so … that …”, …)

Bước 2:

Đọc kỹ những từ được cho sẵn trong câu Biến Đổi. Đây là lúc vận dụng những cấu trúc đã học, những công thức đã được dạy trong khóa học Video này, và áp dụng viết lại câu có cấu trúc khác mà vẫn giữ được ý nguyên vẹn của câu Gốc.

Bước 3:

Thông thường, sau khi đã định hình được công thức để biến đổi, hầu như bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, và viết một mạch cho xong, mà không thèm… ĐỌC LẠI, đúng không?. Cho nên, bước 3 này, không gì khác ngoài việc, ĐỌC LẠI CÂU VỪA BIẾN ĐỔI, và chú ý những điểm ngữ pháp vô cùng căn bản:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

 • Với ĐỘNG TỪ, đã chia thì chưa, có cần phải chia ở thể Bị Động với không? Liệu có phải thêm/ bớt chữ ‘NOT’ để câu mới biến đổi hợp nghĩa không?
 • Với DANH TỪ, liệu có cần phải thêm S/ES không?
 • Với TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ  có cần phải biến đổi ngược nghĩa cho phù hợp không? …
 • 30 Cấu Trúc Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Thông Dụng Nhất
  30 Cấu Trúc Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Thông Dụng Nhất

30 cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi thông dụng nhất

Cấu trúc biến đổi câu 1:

Viết lại câu tiếng anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …
 Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work.
↔ Because of the rain, we can’t go to work.
(Bởi vì trời mưa, nên chúng tôi không thể đi làm được)

Cấu trúc  biến đổi câu 2:

Chuyển đổi câu trong tiếng anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …
 Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons.
↔ In spite of the noise, we continued to study our lessons.
(Mặc dù rất ồn ào, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục học cho xong bài)

Cấu trúc biến đổi câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that và such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …
 It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.
↔ It is such a boring film that no one wants to see it.
(Cái phim này chán tới nổi mà chẳng ai muốn coi nó hết)

Cấu trúc biến đổi câu 4:

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V
 not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.
↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.
(Yuri quá béo để có thể mặc vừa cái váy kia)

Cấu trúc biến đổi câu 5:

Cấu trúc so that và such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … đến mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that
 too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.
↔ These shoes are too small for him to wear.
(Mấy đôi giày này quá bé so với cái chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.
↔ The question was too difficult for us to answer.
(Câu hỏi quá khó đến nổi không ai trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc biến đổi câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun
 S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.
↔ She finds it hard to live alone in the countryside.
(Cô ấy cảm thấy sống ở vùng quê là việc khó khăn đối với mình)

Cấu trúc biến đổi câu 7:

Biến đổi câu điều kiện tương đương trong tiếng anh

Câu gốc Câu biến đổi Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2  If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.
↔ If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet
mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money
↔ If I had money, I could go out

Cấu trúc biến đổi câu 8:

Chuyển đổi câu If not sang unless

If … not  Unless 

Lưu ý: Không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được thay đổi nghĩa phủ định hay nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.
↔ Unless it rains, we can go picnic.
(Nếu trời không mưa, chúng ta có thể đi dã ngoại)

Cấu trúc biến đổi câu 9:

Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành sang thì quá khứ đơn (dùng chủ ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed
 It has been + [thi gian] + since + S + V2/-ed + 

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.
↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.
(Đã ba năm kể từ thời điểm Huân và Vy kết hôn)

Cấu trúc biến đổi câu 10:

Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.
↔ I wish she would come back here.
(Tôi ước chi cô ấy sẽ quay lại đây)
Câu ước ở hiện tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.
↔ I wish I could have lots of money.
(Tôi ước gì tôi có hật nhiều tiền)
Câu ước ở quá khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.
↔ I wish I had said that I loved him.
(Tôi ước gì mình có thể nói rằng tôi yêu anh ấy)

Cấu trúc biến đổi câu 11:

Chuyển đổi câu có thì hiện tại hoàn thành phủ định sang thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …
 S + last + V2/-ed + when + S + V
 The last time + S + V + was 

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.
↔ The last time I met Lucy was when we left school.
(Lần cuối cùng tôi gặp Lucy là khi chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.
↔ I last saw him when I was a student.
(Tôi gặp anh ta lần cuối khi tôi vẫn còn là học sinh)

Cấu trúc biến đổi câu 12:

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn sang thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed + …
 S + have/has + been + V-ing + since/for + 

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.
↔ Shawn has been playing guitar since he was five.
(Shawn đã chơi ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

Cấu trúc biến đổi câu 13:

Viết lại câu tiếng anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + [thời gian]
 It takes/took + someone + [thi gian] + to V

Ví dụ: Betty walks to school in 15 minutes.
↔ It takes Betty 15 minutes to walk to school.
(Betty mất 15 phút để đi bộ tới trường)

Cấu trúc biến đổi câu 14:

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …
 It was not until +  + that + 

Ví dụ: Nam didn’t go home until he finishes all the tasks.
↔ It was not until Nam finished all the tasks that he went home.
(Mãi cho tới khi Nam hoàn thành xong hết mọi công việc thì cậu mới về nhà)

Cấu trúc biến đổi câu 15:

Các dạng viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

– Chuyển đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.
↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.
(Việt Nam là đất nước xinh đẹp nhất theo quan điểm của tôi ↔ Theo quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bằng Việt Nam)

– Chuyển đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.
↔ His cake is bigger than my cake.
(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to hơn bánh của tôi)

Cấu trúc biến đổi câu 16:

Chuyển cấu trúc started/began sang thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago
 S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for 

Ví dụ: She began to learn English 4 years ago.
↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.
(Cô ấy học tiếng Anh từ bốn năm trước)

Cấu trúc biến đổi câu 17:

Cách viết lại câu tiếng anh với cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed
 S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.
↔ I have never watched this film before.
(Tôi chưa bao giờ xem bộ phim này trước đây)

Cấu trúc biến đổi câu 18:

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …
 It’s (high/about) time + S + V2/-ed 

Ví dụ: You‘d better go to bed.
↔ It‘s (high/about) time you went to bed.
(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc biến đổi câu 19:

Các dạng viết lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Shall we + V
⇔ Let’s + V

 How/What about + V-ing
 Why don’t we + V
⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive
⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.
↔ The girl suggested going out for a walk.
(Tại sao chúng ta không đi dạo đi? ↔ Cô gái đề nghị đi ra ngoài dạo)

Let’s have some rest!
 What about having some rest?
(Nghỉ ngơi chúng thôi!)

Cấu trúc biến đổi câu 20:

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu chủ động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.
↔ It is said that he drinks a lot of wine.
S + be said to + V hoặc to have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.
↔ He is said to drink a lot of wine.

Cấu trúc biến đổi câu 21:

Sử dụng cấu trúc hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed
⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.
↔ Hardly had I gone home when he showed up.
↔ No sooner had I gone home than he showed up.
(Ngay sau khi tôi về nhà thì anh ta xuất hiện)

Cấu trúc biến đổi câu 22:

Dùng cấu trúc Supposed to V

It’s one’s duty to do something
⇔ S + be + supposed to do something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.
↔ You are supposed to protect me.

Cấu trúc biến đổi câu 23:

Sử dụng cấu trúc prefer và would rather

S +  prefer + doing st to doing st
⇔ S + would rather + do st than do st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him.
↔ I would rather stay at home than hang out with him.
(Con thà ở nhà còn hơn đi chơi với hắn ta)

Cấu trúc biến đổi câu 24:

Sử dụng cấu trúc would prefer và would rather

S + would prefer + sb + to V
⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late.
↔ I would rather you not stayed up late.
(Mẹ không thích con thức khuya đâu)

Cấu trúc biến đổi câu 25:

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp chủ từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V
⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.
↔ My dad turned off the TV for us to sleep.
(Cha tôi tắt TV để chúng tôi có thể ngủ)

Cấu trúc biến đổi câu 26:

To be + not worth + V-ing
⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.
↔ There’s no point in getting upset about this.
(Chuyện đó không đáng để buồn đâu)

Cấu trúc biến đổi câu 27:

Sử dụng cấu trúc cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv
⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.
↔ How quickly she runs!
(Cô ấy chạy nhanh quá)

S + be + adj
⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.
↔ What a beautiful girl!
(Quả là một người con gái xinh đẹp)

Cấu trúc biến đổi câu 28:

– Cấu trúc it is necessary that:

Need to V
⇔ to be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You don’t need to come here.
↔ It’s not necessary for you to come here.
(Ah không cần phải đến đây đâu)

Not…any more
⇔ No longer + đảo ngữ
⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.
↔ No longer do I love you.
↔ I no more love you.
(Anh không còn  yêu em nữa)

Cấu trúc biến đổi câu 29:

– Sử dụng cấu trúc used to tương đương với cấu trúc accustomed to

S + be accustomed to + V-ing/N
⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.
↔ My brother was used to sleeping late.
(Anh không cần phải đến đây đâu)

Cấu trúc biến đổi câu 30:

– Dùng to infinitive thay thế cho cấu trúc because

S + V + because + S + V
⇔ S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants to pass the exam.
↔ She studies hard to pass the exam.
(Cô ấy học hành chăm chỉ vì muốn đậu kỳ thi)

Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got home, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go to work on time because it rains so heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her free time

Bài tập 2: Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi nghĩa

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh có đáp án

8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

 1. I can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her free time => ……………………………………..
 6. Police asked him to identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I do after a car journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài tập

Đáp án bài 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused to collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got home.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go to work on time because of heavy rain.
 10. I am used to playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her free time.

Đáp án bài 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited me for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to drive from Nam Dinh to Ha Noi.
 8. The owner of the car is thought to be abroad.
 9. I wish he had told me about it.
 10. The rain was too heavy for you to go swimming.

Đáp án bài 3

 1. I can’t go to work on time because of heavy rain.
 2. I am used to playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her free time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years to learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time do I think she loves me.

Đáp án bài 4

Đáp án bài tập viết lại câu trong tiếng Anh

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin to write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel like a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài 5

 1. I wish I hadn’t spent so much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey than after a car journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this city.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for me by my mother.
 2. The company is said to be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked to wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place to buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary to know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use to be heavy lorries on the road

Xem thêm:Hate to V hay Ving – Cách Dùng Nào Mới Đúng và Ví Dụ Tham Khảo

5/5 - (4 votes)

Check Also

Dạy Tiếng Anh Cho Bé 5 Tuổi - 5 Phương Pháp Siêu Hiệu Quả

Dạy Tiếng Anh Cho Bé 5 Tuổi – 5 Phương Pháp Siêu Hiệu Quả

Để có thể dạy & học hiệu quả cho bé 5 tuổi, rất nhiều phương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *