Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 – 3 Nội Dung Quan Trọng Nhất.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 là một trong những phần cực kỳ quan trọng khi bé học tiếng Anh ở độ tuổi này. Dưới đây là tổng hợp 3 nội dung quan trọng nhất trong việc dạy ngữ pháp tiếng Anh lớp 4. Các em học sinh cùng các phụ huynh và các thầy cô hãy cùng tham khảo và luyện tập nha.

>>> Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1 Có Lời Giải Và Tài Liệu Đi Kèm

>>> Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 – Tổng Hợp Những Đề Thi Hay Nhất.

I. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Hỏi – đáp

Trong tiếng Anh lớp 4, trọng điểm ngữ pháp tập trung chủ yếu vào Hỏi – Đáp. Phần hỏi đáp sẽ có nhiều cấu trúc trong từng trường hợp cụ thể trong giao tiếp.Hỏi đáp về sức khỏe:

Để hỏi sức khỏe ai dạo này như thế nào, dùng cấu trúc sau:

Hỏi: How + to be + S (subject)?

Đáp: S + to be + fine/well/ bad, thanks.

 • Trường hợp chủ từ số nhiều you/we/they thì “to be” được chia thành “are”.
 • Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “is”.
 • Trường hợp chủ từ là I thì “to be” là “am

Hỏi đáp về ai đó từ đâu tới:

Khi muốn biết ai từ đâu đến, dùng cấu trúc:

Hỏi: Where + to be + S + from?
Đáp: S+ to be +from + tên địa danh/ quốc gia
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Hỏi – đáp về ai đó tới từ đâu
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Hỏi – đáp về ai đó tới từ đâu

Hỏi đáp về quốc tịch

Để hỏi về quốc tịch của một người, dùng cấu trúc sau để hỏi.

Hỏi: What nationality + to be + S?
Đáp: S + to be + quốc tịch.
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Hỏi – đáp về quốc tịch
Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Hỏi – đáp về quốc tịch

>>> Sách Tiếng Anh Lớp 4 – Tổng Hợp 6 Cuốn Sách Cần Thiết Cho Trẻ

Hỏi đáp hôm nay là ngày mấy:

Bạn muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, dùng cấu trúc sau để hỏi.

Hỏi: What is the date today?
Đáp: It is + the + ngày (số thứ tự) + of + tháng.

Hỏi đáp về ngày sinh nhật

Để hỏi về ngày sinh nhật ai đó, dùng cấu trúc sau.

Hỏi: When’s your/her/his birthday?
Đáp: (Có 2 cách)

– It’s + in + tháng. (vào tháng …)

– It’s + on + the + ngày (dùng số thứ tự) + of + tháng. (vào ngày… tháng…)

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 – Hỏi đáp về trường, lớp, môn học

+ Hỏi về trường

Hỏi: Where is + your (his/her) + school?
Đáp: It’s in + (tên đường)Street.

Ex: Where is his school? It’s in Tran Phu Street.

+ Hỏi về tên trường

Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?
Đáp: My (his/her) school is+ tên trường+ Primary school.

Ex: What’s is the name of your school? My school is Nguyen Du Primary school.

+ Hỏi về lớp

Hỏi: What class are you in? (Bạn học lớp mấy?)
Đáp: I’m in class+ N. (Tôi học lớp…)

Ex: What class are you in? I’m in class 4A

+ Hỏi về ai đó có môn học trong ngày

Cách 1:

Chủ từ số nhiều: you/we/they Chủ từ số ít he/she
Hỏi: What subject do + S + have today? What subject does + S + has today?
Đáp: S + have + môn học. S + has + môn học.

Cách 2:

Chủ từ số nhiều: you/we/they Chủ từ số ít he/she
Hỏi: Do + S + have + môn học + today? Does + S + have + môn học + today?
Đáp: Yes, S + do.

         No, S + don’t.

Yes, S + does.

No, S + doesn’t.

Hỏi đáp về yêu thích ai đó

Để biết hoạt động yêu thích, sở thích, môn học yêu thích, và đồ ăn thức uống ưa thích, lần lượt dùng các cấu trúc sau:

– Hỏi ai đó thích làm gì

Chủ từ số nhiều Chủ từ số ít
Hỏi: What do you like doing? Hỏi: What does he/she like doing?
Đáp: I like + V-ing Đáp: He/She likes + V-ing

– Hỏi về sở thích

Hỏi: What is your hobby, tên người?
Đáp: I + like + V-ing.

        My hobby is + V-ing.

– Cách thêm đuôi -ING

+ Thêm -ing sau động từ.

Ex: go ➔ going, read ➔ reading, try ➔ trying,…

+ Các động từ tận cùng là “e”, chúng ta bỏ “e” sau đó thêm đuôi “-ing”.

Ex: write ➔ writing, type ➔ typing,…

+ Các động từ tận cùng là“ie”, chúng ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”

Ex: lie ➔ lying,

+ Các động từ tận cùng“ee”, chúng ta chỉ cần thêm đuôi “-ing”.

Ex: see ➔ seeing,

+Các động từ một âm tiết và tận cùng là ‘“phụ âm-nguyên âm-phụ âm”, thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “-ing” vào.

Ex: run ➔ running, stop ➔ stopping, sit ➔ sitting,…

– Hỏi về môn học yêu thích

Chủ từ số nhiều Chủ từ số ít
Cách 1 Hỏi: What subjects do +S+ like?

Đáp: S + like + môn học.

Hỏi: What subjects does +S+ like?

Đáp: S + likes + môn học

Cách 2 Hỏi: Do + S+ like+ môn học?

Đáp: Yes, S + do.

No, S + don’t.

Hỏi: Does + S + like + môn học?

Đáp: Yes, S + does.

         No, S + doesn’t.

 

>>>Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Với 6 Chủ Đề Phổ Biến Nhất Trong Đời Sống

– Hỏi về đồ ăn thức uống ưa thích

Hỏi: What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?
Đáp:  My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + đồ ăn/thức uống.

Hoặc  It’s + đồ ăn/thức uống.

Hỏi đáp người khác đang làm gì tại thời điểm nói

Ngay tại thời điểm nói, dùng cấu trúc sau để hỏi ai đó đang làm gì.

Hỏi: What + to be + S + doing?
Đáp: S + to be + động từ – ing.

Hỏi đáp về ai đó ở đâu hay làm gì trong quá khứ

Để biết trong quá khứ, ai đó đã ở đâu hay làm gì ta sử dụng các cấu trúc sau để hỏi.

– Hỏi đáp về ai đó đã ở đâu

Hỏi: Where + to be + S + thời gian ở quá khứ?
Đáp: S + to be + nơi chốn/địa điểm.
 • Trường hợp chủ từ số nhiều you/they thì “to be” được chia thành “were”.
 • Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “was”.
 • Trường hợp chủ từ là thì “ to be” được chai thành “was”.

– Hỏi đáp ai đó đã ở đâu trong quá khứ:

Hỏi: What did +  S + do + thời gian ở quá khứ?
Đáp: S+ V2/ V_ed.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về hỏi giờ:

Trong trường hợp muốn biết chi tiết về giờ, dùng cấu trúc hỏi giờ để hỏi. Có 2 cách hỏi giờ và các cách trả lời sau:

Hỏi: What time is it? / What’s the time?
Đáp: It’s + số giờ + o’clock.                          (giờ chẵn)

It’s + số giờ + số phút.                          (giờ lẻ)

It’s + số phút + past (after) + số giờ.   (giờ quá)

It’s + số phút + to + số giờ.                   (giờ kém)

Hỏi nghề nghiệp và nơi làm việc của ai đó

Để có thông tin về nghề nghiệp, nơi làm việc ai đó dùng các cấu trúc sau để hỏi.

– Hỏi nghề nghiệp

Hỏi: What + do/does + S + do?

What is + tính từ sở hữu + (danh từ chỉ người) + job?

Đáp: S +  am/is/are + nghề nghiệp.

– Hỏi nơi làm việc

Hỏi: Where + do/does + S + work?
Đáp: S + work/ works in + nơi làm việc
 • Chủ từ I/We/They dùng work.
 • Chủ từ He/She dùng works.

Hỏi đáp về ngoại hình, đặc điểm ai đó

Muốn biết đặc điểm ngoại hình ai đó như thế nào, hỏi bằng cấu trúc sau.

Hỏi: What + do/does + S+ look like?
Đáp: S + is/are + adj (tính từ mô tả ngoại hình)

Hỏi đáp giá tiền

Để biết số tiền cần trả khi mua hàng, dùng cấu trúc hỏi giá tiền.

Món hàng mua là số ít Mua nhiều món hàng
How much is it? How much are they?
It is + giá tiền. They are + giá tiền.

Hỏi đáp kế hoạch/dự định trong tương lai gần

Để hỏi về kế hoạch, dự định sắp làm trong thời gian ở tương lai đã xác định, dùng cấu trúc sau:

Hỏi: What + to be + S going to do?
Đáp: S + am/is/are + going to + V.

Hỏi đáp số điện thoại

Để biết số điện thoại ai đó để liên lạc dùng cấu trúc sau:

Hỏi : What’s + your (his/her) + phone number?
Đáp: My (His/Her) phone number + is + số điện thoại.

It’s + số điện thoại.

II. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về Lời mời

Tiếng Anh lớp 4 cũng dạy các bé như thế nào để mời ai đó bằng tiếng Anh. Để mời ai đó ăn/uống hay đi đâu một cách lịch sự và biết cách trả lời một cách tế nhị, có các cấu trúc sau:

Mời ai đó ăn/uống

Mời Would you like some + đồ ăn/thức uống?
Đáp: Đồng ý: Yes, please.
Từ chối: No, thanks/ No, thank you.

Mời ai đó đi đâu

Mời Would you like to + V?
Đáp Đồng ý:

 • I’d love to.
 • That’s very nice.
 • That’s a great idea.
 • Great!
 • That sounds great.
Từ chối:

 • Sorry, I can’t.
 • Sorry, I’m busy.
 • I can’t. I have to do homework

III. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 về lời đề nghị ai đó đi đâu

Để đề nghị ai đó đi đâu cùng mình, dùng cấu trúc:

Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.

>>> Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 – Tổng Hợp 5 Dạng Bài Tập Phổ Biến Nhất.

5/5 - (6 votes)

Check Also

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 – Tổng Hợp Những Đề Thi Hay Nhất.

Bộ đề thi tiếng anh lớp 4 năm 2018 học kỳ 2 cho các con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *