Nhân Với Số Có Tận Cùng Là Chữ Số 0 Toán Lớp 4 – Lý Thuyết – Bài Tập

Toán lớp 4 nhân với số có tận cùng là chữ số 0 là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình học toán lớp 4 cho bé.

Lý thuyết nhân với số có tận cùng là chữ số 0

a) 

Ta có thể tính như sau:

1324 × 20 = 1324 × (2 × 10)

= (1324 × 2) × 10

= 2648 × 10

= 16480

Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

toán lớp 4 nhân với số có tận cùng là chữ số 0
toán lớp 4 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

230 × 70 = (23 × 10) × (7 × 10)

= 23 × 10 × 7 × 10

= (23 × 7) × (10 × 10)

= 161 × 100

= 16100

Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 16100.

Ta đặt tính rồi tính như sau:

toán lớp 4 nhân với số có tận cùng là chữ số 0
toán lớp 4 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Toán lớp 4 trang 61 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 1342 x 40                            b) 13546 x 30                         c) 5642 x 200

Bài giải:

a) 1342 x 40 = 53680

b) 13546 x 30 = 406380

 c) 5642 x 200 = 1128400

 

Câu 2. Tính:

a) 1326 x 300                     b) 3450 x 20                  c) 1450 x 800

Bài giải:

a) 1326 x 300 = 397800     b) 3450 x 20 = 69000

c) 1450 x 800 = 1160000

 

Câu 3. Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô?

Tóm tắt:

Một xe ô tô chở: 30 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg

40 bao ngô, mỗi bao nặng 60kg

Xe ô tô đó chở được ? kg gạo và ngô.

Bài giải:

Số ki-lô-gam gạo xe ô tô chở được là:

50 x 30 = 1500 (kg)

Số ki-lô-gam ngô xe ô tô chở được là:

60 x 40 = 2400 (kg)

Số ki-lô-gam gạo và ngô xe ô tô chở được là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900kg

 

Câu 4. Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó?

Tóm tắt:                                                                 Bài giải:

Chiều rộng tấm kính: 30cm                       Số đo chiều dài tấm kính là:

Chiều dài tấm kính gấp đôi chiều rộng            30 x  2 = 60 (cm)

Diện tích tấm kính = ?                                Diện tích của tấm kính là:

60 x 30 = 1800 (cm²)

Đáp số: 1800 cm

Giải toán lớp 4 trang 62 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải Toán lớp 4 trang 62 bài 1

a) 1342 × 40;

b) 13546 × 30;

c) 5642 × 200.

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Xem đáp án

a)

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,1342 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\, 40\,\,\,\\ \end{align}}{\,53680}

b)

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,13546 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,30\,\,\,\\ \end{align}}{\,406380}

c)

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,\,\,\,\,5642 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,200\,\,\,\\ \end{align}}{1128400}

Giải Toán lớp 4 trang 62 bài 2

a) 1326 × 300

b) 3450 × 20

c) 1450 × 800

Phương pháp giải:

a) Tính 1326 × 3 = 3978. Viết thêm 2 hai chữ số 0 vào bên phải 3978 được 397800.

Vậy 1326 × 300 = 397800.

Làm tương tự với các câu còn lại.

Xem đáp án

a) 1326 × 300 = 397800

b) 3450 × 20 = 69000

c) 1450 × 800 = 1160000

Giải Toán lớp 4 trang 62 bài 3

Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô cân nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô?

Phương pháp giải:

– Tính số ki-lô-gam gạo ô tô chở = cân nặng của 1 bao gạo × số bao gạo.

– Tính số ki-lô-gam ngô ô tô chở = cân nặng của 1 bao ngô × số bao ngô.

– Tính số ki-lô-gam gạo và ngô ô tô chở = số ki-lô-gam gạo ô tô chở + số ki-lô-gam ngô ô tô chở.

Tóm tắt

Bao gạo: 50kg

Bao ngô: 60kg

Ô tô chở: 30 bao gạo; 40 bao ngô

Chở tất cả: ? kg gạo và ngô

Xem đáp án

Ô tô chở số gạo là:

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ngô là:

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 (kg) gạo và ngô

Giải Toán lớp 4 trang 62 bài 4

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Phương pháp giải:

– Tính chiều dài = chiều rộng × 2.

– Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Tóm tắt

Chiều rộng: 30cm

Chiều dai: gấp đôi chiều rộng

Diện tích: ? cm

Xem đáp án

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính:

60 × 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 cm2

 

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
Rate this post

Check Also

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 - Lý Thuyết và Bài Tập

So Sánh và Xếp Thứ Tự Các Số Tự Nhiên Lớp 4 – Lý Thuyết và Bài Tập

Toán lớp 4 so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên là một …

Leave a Reply