Toán Tiếng Anh Lớp 5 – Một Số Đề Thi Toán Tiếng Anh Lớp 5 Hay Cho Trẻ

Dưới đây là một số đề thi toán tiếng Anh lớp 5 hay cho trẻ. Các đề này có thể dùng để luyện thi violympic toán tiếng anh lớp 5 cho trẻ. Đây cũng là những bài tập toán tiếng Anh lớp 5 hay cho các phụ huynh và các thầy cô tham khảo để dạy trẻ tốt hơn

>>> Toán Tiếng Anh – 5 Website Giúp Học Toán Tiếng Anh Hiệu Quả

Đề Thi Toán Tiếng Anh lớp 5 Số 1

Question 1:

Những Món Đồ Cực Kỳ Cần Thiết Cho Mẹ và Bé Yêu Đang MIỄN PHÍ Vận Chuyển và Giảm Tới 50%

Khăn Che Bé Bú Đa Năng

Mua Ngay

Yếm Ăn Dặm Chống Thấm

Mua Ngay

Đai Đi Xe Máy Cho Bé

Mua Ngay

Dép Tập Đi Chống Ngã

Mua Ngay

In 12.36 which digit is in the ones place?

a. 3

b. 2

c. 1

d. 6

Question 2:

Which of following decimal numbers should be replace the question mark?

a. 0.7

b. 0.6

c. 0.8

d. 0.9

Question 3:

Write 12/100 as a decimal number.

Answer:

a. 12

b. 1.2

c. 0.12

d. 0.012

Question 4:

What decimal number is shown?

a. 0.3

b. 0.5

c. 0.4

d. 0.2

Question 5:

Write 2.25 as a mixed number in the simplest form.

Answer:

a. 

b. 225/100

c. 

d. 

Question 6:

Write the decimal number “six and three hundredth” using digits.

Answer:

a. 3.6

b. 6.3

c. 3.06

d. 6.03

Question 7:

Convert 25g = …………. kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

a. 0.025

b. 0.25

c. 2500

d. 2.5

Question 8:

Write numbers below in order from least to greatest.

3/12; 4/5; 0.75; 0.23

a. 3/12; 0.23; 0.75; 4/5

b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

c. 3/12; 4/5; 0.75; 0.23

d. 0.23; 3/12; 4/5; 0.75

Question 9:

If x is a natural number and x < 2876/100 then the greatest value of x is:

a. 287

b. 28

c. 27

d. 2876

Question 10:

Find x if ab4,938 < ab4,9×6 < ab4,953.

Answer: x = …………

a. 6

b. 4

c. 5

d. 3

Đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 2

Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Answer:

(1) = …….; (2) = ……..; (3) = ……….; (4) = ……….; (6) = ………; (7) = ……..; (8) = ………; (9) = ……..; (10) = ………; (13) = ………

Đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 3

Question 1:

Fill in the blank with the correct decimal number:

9/100 kg = ………….kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 2:

Write 47/100 as a decimal number in the simplest form.

Answer: ………….

Question 3:

In 348.256, which digit is in the tenths place?

Answer: ………..

Question 4:

In 348.256, which digit is in the tens place?

Answer: ………..

Question 5:

4/10 + 6/1000 = ………….

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 6:

I have two digits in the decimal part. I am greater than 75 but less than 80 What least possible number am I?

Answer: …………

Question 7:

Find the value of p.

Answer: p = …………

Write your answer as a decimal in the simplest form.

Question 8:

Fill in the blank with the correct number.

3/100 m = …………cm

Question 9:

If p and q are consecutive natural numbers and 9.062 < p + q < 12.988 then p x q = ………….

Question 10:

If n is a natural number and n < 12.03 < n + 5 the the smallest value of n is …………..

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 1:

Question 1:b. 2

Question 2: c. 0.8

Question 3: c. 0.12

Question 4: c. 0.4

Question 5: a.

Question 6: d. 6.03

Question 7: a. 0.025

Question 8: b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

Question 9: b. 28

Question 10: b. 4

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 2

Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (5); (2) = (12); (3) = (11); (4) = (19); (6) = (16); (7) = (18); (8) = (20); (9) = (17); (10) = (15); (13) = (14) (5); (12); (11); (19); (16); (18); (20); (17); (15); (14)

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 3

Question 1: 0.09

Question 2: 0.47

Question 3: 2

Question 4: 4

Question 5: 0.406

Question 6: 75.01

Question 7: 0.6

Question 8: 3

Question 9: 25

Question 10: 8

>>> Toán Tiếng Anh Lớp 4 – 5 Đề Thi Hay Nhất Cho Bé Luyện Toán Tiếng Anh

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *