Toán Tiếng Anh Lớp 5 – Một Số Đề Thi Toán Tiếng Anh Lớp 5 Hay Cho Trẻ

Dưới đây là một số đề thi toán tiếng Anh lớp 5 hay cho trẻ. Các đề này có thể dùng để luyện thi violympic toán tiếng anh lớp 5 cho trẻ. Đây cũng là những bài tập toán tiếng Anh lớp 5 hay cho các phụ huynh và các thầy cô tham khảo để dạy trẻ tốt hơn

>>> Toán Tiếng Anh – 5 Website Giúp Học Toán Tiếng Anh Hiệu Quả

Đề Thi Toán Tiếng Anh lớp 5 Số 1

Question 1:

In 12.36 which digit is in the ones place?

a. 3

b. 2

c. 1

d. 6

Question 2:

Which of following decimal numbers should be replace the question mark?

a. 0.7

b. 0.6

c. 0.8

d. 0.9

Question 3:

Write 12/100 as a decimal number.

Answer:

a. 12

b. 1.2

c. 0.12

d. 0.012

Question 4:

What decimal number is shown?

a. 0.3

b. 0.5

c. 0.4

d. 0.2

Question 5:

Write 2.25 as a mixed number in the simplest form.

Answer:

a. 

b. 225/100

c. 

d. 

Question 6:

Write the decimal number “six and three hundredth” using digits.

Answer:

a. 3.6

b. 6.3

c. 3.06

d. 6.03

Question 7:

Convert 25g = …………. kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

a. 0.025

b. 0.25

c. 2500

d. 2.5

Question 8:

Write numbers below in order from least to greatest.

3/12; 4/5; 0.75; 0.23

a. 3/12; 0.23; 0.75; 4/5

b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

c. 3/12; 4/5; 0.75; 0.23

d. 0.23; 3/12; 4/5; 0.75

Question 9:

If x is a natural number and x < 2876/100 then the greatest value of x is:

a. 287

b. 28

c. 27

d. 2876

Question 10:

Find x if ab4,938 < ab4,9×6 < ab4,953.

Answer: x = …………

a. 6

b. 4

c. 5

d. 3

Đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 2

Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Answer:

(1) = …….; (2) = ……..; (3) = ……….; (4) = ……….; (6) = ………; (7) = ……..; (8) = ………; (9) = ……..; (10) = ………; (13) = ………

Đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 3

Question 1:

Fill in the blank with the correct decimal number:

9/100 kg = ………….kg.

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 2:

Write 47/100 as a decimal number in the simplest form.

Answer: ………….

Question 3:

In 348.256, which digit is in the tenths place?

Answer: ………..

Question 4:

In 348.256, which digit is in the tens place?

Answer: ………..

Question 5:

4/10 + 6/1000 = ………….

Write your answer by decimal in the simplest form.

Question 6:

I have two digits in the decimal part. I am greater than 75 but less than 80 What least possible number am I?

Answer: …………

Question 7:

Find the value of p.

Answer: p = …………

Write your answer as a decimal in the simplest form.

Question 8:

Fill in the blank with the correct number.

3/100 m = …………cm

Question 9:

If p and q are consecutive natural numbers and 9.062 < p + q < 12.988 then p x q = ………….

Question 10:

If n is a natural number and n < 12.03 < n + 5 the the smallest value of n is …………..

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 1:

Question 1:b. 2

Question 2: c. 0.8

Question 3: c. 0.12

Question 4: c. 0.4

Question 5: a.

Question 6: d. 6.03

Question 7: a. 0.025

Question 8: b. 0.23; 3/12; 0.75; 4/5

Question 9: b. 28

Question 10: b. 4

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 2

Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (5); (2) = (12); (3) = (11); (4) = (19); (6) = (16); (7) = (18); (8) = (20); (9) = (17); (10) = (15); (13) = (14) (5); (12); (11); (19); (16); (18); (20); (17); (15); (14)

Đáp án đề thi toán tiếng Anh lớp 5 số 3

Question 1: 0.09

Question 2: 0.47

Question 3: 2

Question 4: 4

Question 5: 0.406

Question 6: 75.01

Question 7: 0.6

Question 8: 3

Question 9: 25

Question 10: 8

>>> Toán Tiếng Anh Lớp 4 – 5 Đề Thi Hay Nhất Cho Bé Luyện Toán Tiếng Anh

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (2 votes)

Leave a Reply