Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Hay Nhất Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

 Các phụ huynh, các thầy cô và các em thân mến, dưới đây là các dạng bài tập toán lớp 1 hay nhất và phổ biến nhất chúng tôi tổng hợp được. Trong mỗi dạng bài tập toán lớp 1 này sẽ có các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Giúp các em dễ dàng ôn tập và làm quen với môn toán một cách hiệu quả. 

>>> Xem thêm: 5 Phần Mềm Học Toán Lớp 1 Cho Bé Được Tải Nhiều Nhất

1. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Dạng Số 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết dấu <,  >,  = vào chỗ chấm.

1  …. 2                                 3    1                             3    4

3    3                                 5    2                             5    2

5 …   4                                 2    3                             1    5

2    5                                 4    1                             4    4

4    3                                 5    5                             2    3

         3  ….  5                                 1  ….  4                             3  …. 1

Bài 2 . Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.

        3  …. 2                                    5    6                              2    0

        7  …. 4                                    0  ….  1                             8    5

        8 ….  8                                    8    7                              7 ….  9

   0  …. 2                                    9    9                              6 ….  8

    6  …. 5                                   2  ….  6                             9 ….  5

    9 ….  8                                   9  ….  9                             7 ….  7

   7 …. 10                                  10 …. 8                             10 … 6

  Bài 3. Điền số thích hợp vào  chỗ chấm.

        3 < … < 5

6 < …… < 8

6 > … > 4

      10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

       4 < ….. < 6                 

1 < … < 3

3 > … > 1

       0 < ….. < 2                    

9 > … > 7

8 < … < 10

      6 > ….. > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

                   7 < …..                        ….. > 8                          1 > …..   

                   4 <  …..                      6  > …..                           8 < …..

                   7 > …..                       9 > …..                           5 > …..

                   8 = …..                        ….. < 3                           ….. < 8

                    ….. < 4                       ….. < 2                           9 > ….

   Bài 5: Viết dấu <,  >,  = vào chỗ chấm.

10  ….12                                 13    8                          3    16

13    16                                 7    12                         15    2

15 …   19                                 2    13                         1    15

12  … 1 5                                 9    11                         14    14

14    13                                15    5                          12    3

         18  …. 1 5                                11  ….  4                          3  …. 11

              Bài 6. Điền số thích hợp vào  chỗ chấm.

        13 < … < 15

16 < …… < 18

16 > … > 14

      20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

       14 < ….. < 16                 

11 < … <1 3

13 > … > 11

       10 < ….. < 12                    

19 > … > 17

18 < … < 15

      16 > ….. > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16……18

19………..18

14 ……….17

20……………10

16……….15

20……15

13…………..15

10………….6

15……………18

14……….13

11………..14

8………….10

5………….15

13…………….14

12………..12

12…………10

9 ………….12

18……….12

7…………….11

0 ………….10

Bài 8 *. Số?

                   17 < …..                        ….. > 18                          11 > …..   

                   14 <  …..                     1 6  > …..                           18 < …..

                   17 > …..                       19 > …..                           15 > …..

                   18 = …..                        ….. < 13                           ….. < 18

Bài 9.  < , > , = ?

3 + 1  ….  4                         4 …..  2 + 1                          1 +  3 ….. 2         

4  + 1 ….. 1 +  4                 6 +  0 ….. 4                          1  + 2 ….. 2  + 2     

1 + 2 …..  2                         5 …..  1 + 3                          6 + 2 …..  9

Bài 10. > , =, <?

          10 – 2  ….  8 + 1                                           8 +  2 ….  8 – 2                   

         6 + 3  ….  9 – 0                                            10 + 0 ….  8 + 2                 

         7 + 3  ….  5 + 3                                           10 – 5 ….  10 – 3

Bài 11.   > ,  < ,  =?

    9     2 + 8                  10           10 – 2              5 + 4              4 + 5

                                                                                                                        

    7            8 – 5                 8            7 + 1                   9 – 2            8 + 1

Bài 12. Điền dấu >, <  , = thích hợp vào ô trống.

                12  + 6    4 + 3 10 + 0   0 + 10

                15  + 0   15 – 0 9 – 5         12

                8 –  5      8 –  4 13 + 2     6 – 4

      

2. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Dạng Số 2: Viết dãy số, Sắp xếp các số:

Bài 1. Viết các số: 5 ,  2 ,  8 ,  4 ,  9 , 0

  Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2. Xếp các số sau:  1,  5,  9,  6,  3,  8

– Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

– Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Bài 3. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………….
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 4. Viết các số  13, 7, 11, 10, 18, 5

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

– Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Bài 6. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

3. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Dạng Số 3: Tìm số lớn nhất, bé nhất

Bài 1.

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất:     10   ;    7    ;    12    ;   19    ;    15                                                           

b. Khoanh tròn vào số bé nhất:  13    ;     8    ;    14    ;    16   ;   20

Bài 2

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất:      15   ;  20   ;   11   ;   8    ;    19                                                    

b. Khoanh tròn vào số bé nhất:  10    ;   16    ;    18   ;     19  ;     12

c. Khoanh tròn vào số lớn nhất:     19   ;    7    ;    14    ;   10    ;    12                                                           

d. Khoanh tròn vào số bé nhất:  13    ;     8    ;    14    ;    16   ;   20

>>>>Bài Tập Toán Lớp 1 Kì I Kì II – Bài Tập Toán Lớp 1 Cơ Bản Đến Nâng Cao

4. Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 1 Dạng Số 4:  Các phép tính

Bài 1Tính.

3 – 1 = ……

0 + 5 = …..

1 + 1 + 3 = …..

2 + 3 = ……

3 – 2 = ……

2 + 2 + 1 = …..

1 + 4 = ……

4 + 0 = ……

3 + 1 + 0 = ……

Bài 2. Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 3. Số?

5 – 3 = 1 + …..

6 – 3 = …….+ 0

3 – 1 = 0 + …….

6 – 2 = …… + 2

…. – 2 = 4 – 1

4 + 2 = ….. + 0

Bài 4. Số?

….. + 5 = 8

7 – 3 = ……

7 – …. = 6

…. + 1 = 8

6 + …. = 7

2 + ….. = 7

Bài 5: Số?

18 = … + 3

19 = 17 + ….

17 = 14 + ….

15 = …. + 13

19 = … + 15

16 = 11 + ….

Bài 6. Điền số?

…. = 17 + 3

18 = 13 + ….

19 = …. + 2

10 = …. + 4

10 – … = 2

… + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

………

………

………

10 + 6

………

………

………

18 + 1

………

………

………

16 + 3 12 + 4

……… ………

……… ………

………. ………

12 + 5

………

………

………

14 + 4

………

………

………

13 + 5

………

………

………

13 + 3 16 + 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

5.  Dạng giải toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính thích hợp.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm : 2 quyển vở

Có tất cả : ….. quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp.

a) Có:12 cái kẹo b) Có: 9 con lợn

thêm: 3 cái kẹo Bán: 6 con lợn

Có tất cả: …. cái kẹo? Còn lại: ….. con lợn?

Bài 3. Viết phép tính thích hợp.

a, Có: 6 quả cam Có: 10 cái kẹo

Cho đi: 3 quả cam Đã ăn: 4 cái kẹo

Tất cả có: …. quả cam? Còn lại: ….. cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 cái kẹo

Rơi mất: 8 cái kẹo

Còn lại ….. cái kẹo?

Bài 7.

Thùng thứ nhất: 20 gói bánh

Thùng thứ hai: 10 gói bánh

Cả hai thúng có tất cả ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam còn lại …….. viên bi?

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận
5/5 - (6 votes)

Check Also

giải toán trên mạng lớp 1

Giải Toán Trên Mạng Lớp 1 Có Thực Sự Hiệu Quả Và Phù Hợp Với Trẻ

Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm cho con người có nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *