Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tiếng Anh – Tổng Hợp Đề Thi Hay Nhất.

Tài liệu về đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh dành cho các em đang ôn thi cùng các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo để làm tài liệu ra đề thi cho bé. Các bố mẹ thầy cô và các bé hãy cùng khám phá và giải đề nha.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh – PART 1. LISTENING

Question 1: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Question 2. Listen and number

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Question 3: Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

1.__________________ is expensive.

A. seafood B. chicken C. fish

2. We stay in an ___________ hotel.

A. expensive B. beautiful C. enormous

3. We are going to Ho Chi Minh City this ___________.

A. November       B. December    C.October

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh – PART 2. READING AND WRITING

Question 4: Complete the sentences (Nhìn tranh và hoàn thành các câu sau)

1. What do you do at Tet?

I ______________

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

2. We _________________ at 7.00 a.m

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

3. What’s your favorite food?

It’s _____________

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

4. What do the want to buy?

They want to buy some ___________

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

5. How much are the trousers.

They are ____________________

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

Question 5: Read and match.

A

B

Key

1

What does your mother do? a. They’re 96,000 dong. 1->……..

2

How much are the jeans? b. It’s 0912 529 638. 2->……..

3

What’s your phone number? c. I want to see lions. 3->……..

4

What animal do you want to see? d.She’s a nurse. 4->……..

5

Would you like some orange juice? e. Yes, please. 5->……..

Question 6: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1. from/Where/you/are?

___________________________________________

2. today? /is/ day/What

___________________________________________

3. you / to / What animal /see? /do /want

___________________________________________

4. are /What /going / Sunday?/ they /do/ to/ next

___________________________________________ 

Question 7: Look and write

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có bảng ma trận đề thi

At weekends, Mai goes for a walk with her friends  in the mountains. They want to relax and enjoy the scenery. The girls like playing (1)……………………… . The boys enjoy (2)…………..  in the stream. Mai has a new mobile phone and she likes (3)………………  photos. The children love ………………….. (4)  together.

4.4/5 - (26 votes)

Check Also

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 – 3 Nội Dung Quan Trọng Nhất.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 là một trong những phần cực kỳ quan trọng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *